δημος
Μαντζουράνης Ιωάννης

 

Επικοινωνία
....................

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των υπηρεσιών.
 • Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
 • Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
 • Έργα, προμήθειες & μελέτες που αφορούν την Δ/νση Πολεοδομίας.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
 • Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.
 • Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.

(β)  Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς,  εγγράφων.