δημος
Σκρουμπέλος Βασίλειος

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α)   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας καθαριότητας
 • Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
 • Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος
 • Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του Δήμου στο χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου
 • Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων

 

(β) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων

(γ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες :

Για  την Δημοτική Ενότητα Πελλάνας (Τοπικές Κοινότητες Αγίου Κων/νου, Αγόριανης, Αλευρούς, Βορδόνιας, Γεωργιτσίου, Καστορείου, Λογκανίκου, Πελλάνας και Περιβολίων):

 

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην Δημοτική Ενότητα Πελλάνας σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας.