δημος
Επιπλέον

 

Με την ίδια απόφαση ο Δήμαρχος:

Δ) Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων ως εξής:

Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Σκρουμπέλο του Γεωργίου τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και αυτοκίνητα.

Στον Αντιδήμαρχο  Αποστολάκο Δημήτριο του Νίκωνα όλα τα λοιπά χρηματικά εντάλματα, καθώς και αυτά που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.

(Ε) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

(ΣΤ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

(Ζ) Στους  αντιδημάρχους εντάσσονται - αντίστοιχα- και όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

(Η) Στους οριζόμενους  Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται  επίσης  οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω  και αφορούν σε:

 

  • Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
  • Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών

 

(Θ) Όλοι οι αντιδήμαρχοι μπορούν πέραν των ανωτέρω  να υπογράφουν:

1.Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής

2.Τη θεώρηση  για το ακριβές φωτοαντίγραφο

(Ι) Από το σύνολο των έξι αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθία οι:

  1. Αποστολάκος Δημήτριος του Νίκωνα
  2. Πλειώτας Χρίστος του Παναγιώτη
  3. Σκρουμπέλος Βασίλειος του Γεωργίου
  4. Κονίδης  Γεώργιος του Βασιλείου

Η θητεία των ανωτέρω θα διαρκέσει από  2 Μαρτίου 2017  έως και 31 Αυγούστου 2019.