δημος
Αποστολάκος Δημήτριος

 

Επικοινωνία
27313 61211

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών (Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός, Δημοτική Περιουσία, Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία, Μισθοδοσία)
 • Εκκαθάριση μισθοδοσίας
 • Προμήθειες
 • Εποπτεία χρήσης – έκδοση αδειών  κοινοχρήστων χώρων

 

(β) Την προεδρεία της οικονομικής επιτροπής

 

 • Την διοίκηση – την παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο της  οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

 

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων

(δ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες :

Για  την Δημοτική Ενότητα Μυστρά (τοπικές κοινότητες Αγίας Ειρήνης, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής, Μαγούλας, Μυστρά, Λογγάστρας, Παρορείου, Σουστιάνων και Τρύπης):

 

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες. Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην Δημοτική Ενότητα Μυστρά σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά.