δημος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αντιδήμαρχοι

 

Επικοινωνία
27313 61211

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών (Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός, Δημοτική Περιουσία, Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία, Μισθοδοσία)
 • Εκκαθάριση μισθοδοσίας
 • Προμήθειες
 • Εποπτεία χρήσης – έκδοση αδειών  κοινοχρήστων χώρων

 

(β) Την προεδρεία της οικονομικής επιτροπής

 

 • Την διοίκηση – την παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο της  οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

 

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων

(δ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες :

Για  την Δημοτική Ενότητα Μυστρά (τοπικές κοινότητες Αγίας Ειρήνης, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής, Μαγούλας, Μυστρά, Λογγάστρας, Παρορείου, Σουστιάνων και Τρύπης):

 

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες. Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην Δημοτική Ενότητα Μυστρά σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά.

 

 

 

Επικοινωνία
....................

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των υπηρεσιών.
 • Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
 • Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
 • Έργα, προμήθειες & μελέτες που αφορούν την Δ/νση Πολεοδομίας.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
 • Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.
 • Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.

(β)  Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς,  εγγράφων.

 

 

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α)   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας καθαριότητας
 • Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
 • Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος
 • Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του Δήμου στο χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου
 • Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων

 

(β) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων

(γ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες :

Για  την Δημοτική Ενότητα Πελλάνας (Τοπικές Κοινότητες Αγίου Κων/νου, Αγόριανης, Αλευρούς, Βορδόνιας, Γεωργιτσίου, Καστορείου, Λογκανίκου, Πελλάνας και Περιβολίων):

 

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην Δημοτική Ενότητα Πελλάνας σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας.

 

 

 

Επικοινωνία
6986 931414

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών. (Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο, Προσωπικό,  Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο, Γραφείο Αλλοδαπών, Διοικητική μέριμνα)
 • Διοικητικά θέματα, θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,διαφάνειας και απασχόλησης
 • Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Διοικητικής βοήθειας και υποστήριξης αιρετών οργάνων
 • Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εξυπηρέτηση πολιτών (ΚΕΠ)
 • Θέματα Νεολαίας-Εθελοντισμού
 • Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας  των σχολικών κτιρίων.
 • Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.
 • Παρακολούθηση της πορείας των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α΄και β΄βαθμού εκπαίδευσης καθώς και την συντήρηση αυτών (ή τον τομέα της παιδείας)

 

(Τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με μετατάξεις-τοποθετήσεις-προσλήψεις-προαγωγές του προσωπικού διατηρεί ο Δήμαρχος)

 

(β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

Για τις Τοπικές Κοινότητες Αμυκλών, Αφυσσού, Καλυβίων Σοχάς και Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών:

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες. Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Tοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Άρθρο 20.4 του ΟΕΥ Δήμου –(ΦΕΚ 1939/Β/31.08.2011)

 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς

 

(β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

Για τη Δημοτική Ενότητα Θεραπνών (Τοπικές Κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Αγριάνων, Γκοριτσάς, Καλλονής, Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας και Χρυσάφων)

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες
 • Ασκεί εποπτεία και έλεγχο  για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην Δημαρχείου και Κοινοτικών Καταστημάτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην  Δημοτική Ενότητα Θεραπνών  σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών.

  

Για τη Δημοτική Ενότητα Οινούντος (Τοπικές Κοινότητες  Βαμβακούς, Βαρβίτσας, Βασαρά, Βουτιάνων, Βρεσθένων, Θεολόγου, Κονιδίτσας και Σελλασίας)

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες
 • Ασκεί εποπτεία και έλεγχο  για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην Δημαρχείου και Κοινοτικών Καταστημάτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην  Δημοτική Ενότητα Οινούντος  σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος.

  

Για τη Δημοτική Ενότητα Καρυών (Τοπική Κοινότητα Καρυών)

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
 • Ασκεί εποπτεία και έλεγχο  για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην Δημαρχείου και Κοινοτικών Καταστημάτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην  Δημοτική Ενότητα Καρυών σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρυών.

 

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Για  την Δημοτική Ενότητα Φάριδος (τοπικές κοινότητες Ανωγείων, Άρνης, Βασιλικής, Γοράνων, Καμίνια, Λευκοχώματος, Ξηροκαμπίου, Παλαιολοπαναγιάς, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σπαρτιάς και Τραπεζαντής),

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων , στην Δημοτική Ενότητα Φάριδος  σύμφωνα με το Ν. 1250/82  και την υπογραφή όλων των σχετικών,  με αυτούς,  εγγράφων
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  Φάριδος.

 

 

Με την ίδια απόφαση ο Δήμαρχος:

Δ) Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων ως εξής:

Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Σκρουμπέλο του Γεωργίου τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και αυτοκίνητα.

Στον Αντιδήμαρχο  Αποστολάκο Δημήτριο του Νίκωνα όλα τα λοιπά χρηματικά εντάλματα, καθώς και αυτά που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.

(Ε) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

(ΣΤ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

(Ζ) Στους  αντιδημάρχους εντάσσονται - αντίστοιχα- και όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

(Η) Στους οριζόμενους  Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται  επίσης  οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω  και αφορούν σε:

 

 • Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών

 

(Θ) Όλοι οι αντιδήμαρχοι μπορούν πέραν των ανωτέρω  να υπογράφουν:

1.Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής

2.Τη θεώρηση  για το ακριβές φωτοαντίγραφο

(Ι) Από το σύνολο των έξι αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθία οι:

 1. Αποστολάκος Δημήτριος του Νίκωνα
 2. Πλειώτας Χρίστος του Παναγιώτη
 3. Σκρουμπέλος Βασίλειος του Γεωργίου
 4. Κονίδης  Γεώργιος του Βασιλείου

Η θητεία των ανωτέρω θα διαρκέσει από  2 Μαρτίου 2017  έως και 31 Αυγούστου 2019.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4937/1-3-2017 απόφαση Δημάρχου Σπάρτης (ΑΔΑ: Ω3ΡΩΩ1Ν-Ω0Τ)  ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης

Αποστολάκος Δημήτριος
Τηλ. Επικοινωνίας: 27313 61101, 6985155694

Μαντζουράνης Ιωάννης
Τηλ. Επικοινωνίας: 27310 81866 εσωτ. 101,  

Σκρουμπέλος Βασίλειος
Τηλ. Επικοινωνίας: 27310 89300

Πλειώτας Χρίστος
Τηλ. Επικοινωνίας: 27313 61265

Φλώρος Νικόλαος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6980310399

Κονίδης Γεώργιος
Τηλ. Επικοινωνίας: 69873775230