δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δημοτικών Ενοτήτων πλην Σπάρτης 2017», προϋπολογισμού: 70.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Αξιολόγηση Λαμπτήρων

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση του άρθρου 3 της Τεχνικής Έκθεσης και όσων ορίζονται, στην από 27-8-2015 Σύμβαση Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, μεταξύ της ΕΕΑΑ ΑΕ και του Δήμου Σπάρτης – Άρθρο Δ). για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” όπως περιγράφεται στην από 1/2017 τεχνική μελέτη προϋπολογισμού 30.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.24.%).

Προκήρυξη

Διακήρυξη

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης..

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, Τηλέφωνο 2731361267 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Περίληψη διακήρυξης

Απόφαση ΔΣ - Διακήρυξη

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδραυλάκων», προϋπολογισμού 17000,00€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Οικονομική προσφορά

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 7000,00€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Οικονομική προσφορά

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αρθ. 117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 126/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΏΝ», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€.

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Γενική Συγγραφή

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 10.000.00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 091/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 3.200,19 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Συνημμένα:

Ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να προμηθευτεί μελάνια, τόνερ και συναφή αναλώσιμα για όλους τους εκτυπωτές/φωτοαντιγραφικά και φαξ των υπηρεσιών του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 24.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων ειδών).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος  Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια  Γραφικής ύλης και Λοιπά υλικά γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος