δημος

 

Σήμερα 25-01-2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, παρουσία του κ. Προέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ Ζέρβα Δ. των κκ Δήμαρχο Σπάρτης κ. Βαλιώτη  Ε. Αντιδήμαρχο Σπάρτης κ. Αργυρόπουλος Π. , ο κύριος Μανουκιάν Χ. καθώς και ο κ. Βαϊρακτάρης Ε., Διευθυντής Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την αξιοποίηση του κτιρίου ιδιοκτησίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη πόλη της Σπάρτης.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται και διαπιστώθηκε συναντίληψη στο θέμα των ενεργειών που απαιτούνται. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν από κοινού δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και την περαιτέρω αξιοποίηση του ακινήτου σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση:

 1. Την σύνταξη των απαραιτήτων τευχών και σχεδίων για την επίλυση των άμεσων προβλημάτων την αναλαμβάνει ο Δήμος Σπάρτης,
 2. Μετά την σύνταξη των τευχών το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα υλοποιήσει τις προτάσεις του Δήμου,
 3. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετά από έγγραφο του Δήμου θα προωθήσει τα θέματα που αφορούν στην χρήση του ακινήτου τόσο βραχυπρόθεσμα από τον Δήμο όσο και μακροπρόθεσμα. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεσμεύεται στην εκπόνηση των σχετικών μελετών για την μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του ακινήτου και την κατασκευή των απαραιτήτων έργων.

 

Επιπλέον το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια του Δήμου Σπάρτης στο θέμα αυτό, όπως και σε παρόμοια τεχνικά ζητήματα, ώστε να επιλύονται το συντομότερο δυνατό.

 

Ανακοίνωση Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του και της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ο Δήμος Σπάρτης διένειμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, 24 και 25 Ιανουαρίου 2019 αντίστοιχα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, προϊόντα σίτισης σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπου 595 ωφελούμενες οικογένειες διατέθηκαν:

 • Νωπό κοτόπουλο(συσκευασμένο): 1200 τεμάχια (1.600-1.700 gr έκαστο)
 • Λάχανο: 1200τεμάχια (1.000 gr έκαστο)
 • Πατάτες: 1200 συσκευασίες (5kg έκαστη)
 • Αδιάθετα είδη παντοπωλείου από προηγούμενες διανομές

Υπογραμμίζεται, ότι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., οι οποίοι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει, ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους). Ειδικότερα, το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται, σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Παράλληλα, υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και είδη βασικής υλικής συνδρομής.

Πρόκειται για μια συντονισμένη ενέργεια του Δήμου Σπάρτης, η οποία προστίθεται στον κρίκο μιας μακράς «αλυσίδας» προσφοράς, άξονας της οποίας είναι το αίσθημα αλληλεγγύης.

Η δημοτική αρχή με σεβασμό στις ανάγκες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση, καταβάλλει επισταμένες προσπάθειες για την άμεση ανακούφισή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας μελετημένης κοινωνικής πολιτικής.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  - ορθή επανάληψη 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8-5-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 12-02-2019 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Προϋπολογισμός

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Μελέτη

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Η δημοσίευση του ΦΕΚ 57Β’/2019 τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 αποτέλεσε το πρώτο βήμα στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος Σπάρτης με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Δήμο Πατρέων για την αποτροπή μεταβίβασης των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ.

Ο Δήμος Σπάρτης είναι κατηγορηματικά αντίθετος σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) καθώς οι χώροι, που μεταβιβάζονται είναι μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, χώροι που ανήκουν στην τοπική κοινωνία.

Στήριξε από την πρώτη στιγμή το αίτημα ακύρωσης, που κατέθεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ενάντια στην απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής καθώς διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των ακινήτων, που μεταβιβάζονταν, συμπεριλαμβάνονταν το κτίριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σπάρτης, το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης, η πλατεία στο κενοτάφιο του Λεωνίδα, το κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης, ο λόφος του Ξενία, ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Σπάρτης και το οικόπεδο του πρώην «ΦΙΞ» όπου σχεδιάζεται να ανεγερθεί το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Σπάρτης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, θα εξαιρεθούν από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ 2.330 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τα συνολικά 10.119 ακίνητα, που είχαν μεταβιβαστεί στην εταιρεία με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2320Β’/2018).

Λόγω των εξελίξεων η προγραμματισμένη εκδίκαση της προσφυγής στο ΣΤΕ αναβλήθηκε και αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ από τον Υπουργό Οικονομικών.

Συνεχίζουμε με όλους τους τρόπους και όλα τα πρόσφορα μέσα να παλεύουμε για τη θεσμική θωράκιση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, να παραμείνουν οι χώροι στη χρήση και τη φροντίδα των υπηρεσιών του Δημοσίου (Αρχαιολογία κ.λπ.), να αποδοθούν στο Δήμο για αξιοποίηση οι διαμορφωμένοι και προβλεπόμενοι από το Σχέδιο Πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, να μην εκχωρηθεί η Δημόσια περιουσία, η περιουσία του ελληνικού λαού.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Μέσα σε μια ιδιαίτερη ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου Σπάρτης, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, στο ΚΑΠΗ της πόλης.

Την πίτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου, εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχές του προς το ακροατήριο. Ακολούθησε ο σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου Σπάρτης Ευάγγελου Βαλιώτη, ο οποίος απηύθυνε ευχές για καλή χρονιά με υγεία και δημιουργία, ευχαριστώντας, παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό για τη συνεργασία και συμβολή του στην παροχή υπηρεσιών προς το δημότη. Χαρακτηριστικά τόνισε, πως παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η δημοτική αρχή απορρόφησε ένα σημαντικό μέρος πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα αιχμής, ενώ αναφέρθηκε στην περίπτωση των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και στην επικείμενη έκδοση προκήρυξης του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σπύρος Μοιράγιας, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Αποστολάκος, Γιώργος Κονίδης, Χρήστος Πλειώτας και Βασίλης Σκρουμπέλος, ο Πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Θέμης Πατσιλίβας, η Πρόεδρος του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Γεωργία Γαλανοπούλου και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Σταύρος Αργειτάκος.

 

 Από το Γραφείο Δημάρχου

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22α Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22α Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης