δημος

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο  «Οργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων: Διοργάνωση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (Online Training) »,  συνολικού  ποσού 7.440,00 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 4/2019  μελέτη του Τμήματος Τουρισμού, Δ/νση  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α310/01-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 7ΜΠΣΩ1Ν-ΒΔΠ, ΑΔΑΜ 19REQ004706298 2019-04-01 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  3.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 19 Απριλίου 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

  

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την Υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή για βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», συνολικού  ποσού 10.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, Δ/νση  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Την αριθ.  Α332/03-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ15ΚΩ1Ν-ΧΩΙ και ΑΔΑΜ: 19REQ004729587 2019-04-03 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 19 Απριλίου 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση

 

Την Πρέσβειρα της Μ. Βρετανίας κα Kate Smith, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης, την Τετάρτη 10 Απριλίου, αποδεχόμενος  με χαρά το προ δεκαημέρου αίτημά της να τον επισκεφθεί.

Οι δύο πλευρές για πάνω από 45 λεπτά είχαν έναν εποικοδομητικό διάλογο, σε οικείο και ευχάριστο κλίμα. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τομείς αιχμής της εθνικής και περιφερειακής οικονομίας. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στον τουρισμό, ως κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την ανάπτυξη, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα ενός τόπου, καθώς και για τρόπους περαιτέρω προβολής  του Δήμου μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της προώθησης των λακωνικών αγροτικών προϊόντων, η ποιότητα των οποίων είναι υψηλών προδιαγραφών και η δυναμική τους ανερχόμενη, ωστόσο σαφώς και χρήζουν επιπρόσθετης ώθησης.

Ο κ. Βαλιώτης μαζί με τον Αντιδήμαρχο κο Σκρουμπέλο, παρουσίασαν συνοπτικά στην κα Smith την προμελέτη του ιστορικού θεματικού πάρκου «Σπαρτάπολις», ενός εγχειρήματος που στοχεύει στη μεταβολή του «χάρτη» της πόλης. Η Βρετανίδα Πρέσβειρα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις μεθόδους διαλογής απορριμμάτων που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή και ενημερώθηκε σχετικά τόσο από το Δήμαρχο, όσο και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κο Σκρουμπέλο.

Σημαντική θέση στο διάλογο κατέλαβε η αναφορά στο ζήτημα της επιστροφής των «Γλυπτών του Παρθενώνα», ένα πάγιο εθνικό αίτημα.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης ευχαρίστησε την Πρέσβειρα της Μεγάλης Βρετανίας για την επίσκεψή της και το ενδιαφέρον που επέδειξε για την πόλη, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

  

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 15:39

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 12η Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε μέσω του ιστότοπου esos.gr (εξειδικευμένος ιστότοπος  σε θέματα νομοθεσίας για την παιδεία), την  ολική αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, όπως προκύπτει από το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  και αφορά στις «συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ».

Αυτό το Σχέδιο Νόμου έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους που επανειλημμένα είχαμε εκφράσει από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της «Επιτροπής Γαβρόγλου» για τη μεθοδευμένη «απογύμνωση» της τοπικής πανεπιστημιακής κοινότητας. Πρόκειται για ένα σχέδιο αποσπασματικό, που αναδιαμορφώνει άναρχα το πανεπιστημιακό τοπίο, δε συνιστά προϊόν διαβούλευσης ούτε λαμβάνει υπόψη του εκθέσεις αξιολόγησης και βιωσιμότητας.

Η μεταφορά του Τμήματος Νοσηλευτικής Σπάρτης στην Τρίπολη και η κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, απόρροια της κατάργησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου, συνιστούν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξαγγελίας, μιας προειλημμένης απόφασης.

Οι εύσχημες προφάσεις που προβάλλονται όλο αυτό το διάστημα περί ανεπάρκειας και έλλειψης υποδομών και η μετατόπιση του συνολικού βάρους ευθυνών προς τους θεσμικούς φορείς, συνθέτουν το σκηνικό της επικείμενης αποψίλωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας Σπάρτης.

Περιμέναμε από τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με την ολοκλήρωση   του έργου  της Ειδικής Επιτροπής που είχε συσταθεί και πριν τη σύνταξη του Σχεδίου Νόμου, να μας  είχε ενημερώσει, όπως ανέφερε στην αρ. 150/08.01.2019  επιστολή του: «Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής ,θα σας παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση από την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ και από τους πρυτάνεις των δύο Ιδρυμάτων  ώστε να εκφράσετε τις απόψεις σας».

 Παρ΄όλα αυτά:

 

ΔΕΝ  είχαμε καμιά ενημέρωση

ΔΕΝ  κατέστη εφικτό  να κλείσουμε ραντεβού με τον κ. Υπουργό, παρόλο που το έχουμε επιδιώξει αρκετές φορές

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ  μέσω διαρροών

 

Εξ΄ αιτίας όλων των ανωτέρω:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ  τη στάση αυτή του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και  τον καλούμε  για μια ακόμα φορά  να μας κλείσει  το ραντεβού που από τις αρχές  Δεκέμβρη  2018  έχει ζητηθεί από τους φορείς της Λακωνίας.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ τις ενέργειες αυτές ,επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

ΕΜΜΕΝΟΥΜΕ στην ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, που  έχει εκφραστεί  στο από 19 Δεκεμβρίου 2018  ψήφισμά του :

Ήτοι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης:

 

  • Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην πρόταση της  Επιστημονικής  Επιτροπής Γαβρόγλου με αντικείμενο τον επανασχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των πανεπιστημιακών τμημάτων, που λειτουργούν στη Σπάρτη. Πρόταση, που έγινε χωρίς σχέδιο, χωρίς ακαδημαϊκό  στόχο και αναστάτωσε  την τοπική κοινωνία.

 

  • Ανυποχώρητα εμμένει και παραμένει σταθερό στην ομόφωνη θέση του   η οποία διατυπώθηκε  στη σύσκεψη  των θεσμικών φορέων- ενεργών  πολιτών,  που πραγματοποιήθηκε  στις 30 Νοεμβρίου  2018 στο Διοικητήριο με πρωτοβουλία  της κας Αντιπεριφερειάρχη, να μην μετακινηθεί  δηλαδή κανένα  από τα ανωτέρω πανεπιστημιακά  τμήματα,  που λειτουργούν  στην πόλη της Σπάρτης, όπως προβλέπει η πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής.

 

  • Η Σπάρτη, προκειμένου να στηρίξει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  και τις συγκεκριμένες σχολές, έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους και έχει δημιουργήσει υποδομές πρότυπα, που εκτός των συγκεκριμένων τμημάτων, που λειτουργούν, έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν και άλλες σχολές, που χρειάζονται  για την ανάπτυξη  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

  • Καλεί τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, να μην προχωρήσει σε βεβιασμένες και μονομερείς ενέργειες και να καθοριστεί  άμεσα το ραντεβού, που έχει ζητηθεί  από τους φορείς  της Λακωνίας.

 

  • Η ηγεσία του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, να αφουγκραστεί την αγωνία  και τη θέληση  της Τοπικής Κοινωνίας  και να εξασφαλίσει  την απρόσκοπτη λειτουργία  των Πανεπιστημιακών Τμημάτων  στην πόλη μας αυξάνοντας την κρατική επιχορήγηση. Να σταματήσουν   άμεσα οι οποιεσδήποτε συζητήσεις  για αποσπασματικές  μεταβολές,  που χωρίς στρατηγική και κατεύθυνση υποβαθμίζουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση  στη χώρα μας. Ιδιαίτερα τώρα  που η χώρα και η ελληνική κοινωνία  περνά τη μεγαλύτερη  δοκιμασία, η διέξοδος από την κρίση, θα έλθει μέσα από την Παιδεία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας.

 

 Καλούμε  έστω και την ύστατη στιγμή, τον κ.Γαβρόγλου να μας ακούσει και μην κατατεθεί στη μορφή που έχει διαρρεύσει, το Νομοσχέδιο.

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 15:28

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 9η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 15:24

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 9η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Επειδή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διαβάζουμε διάφορα ανακριβή δημοσιεύματα σχετικά με  τη δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους  στο  Δήμο Σπάρτης,  με σχόλια του τύπου «Ακούει κανείς στο Δήμο Σπάρτης» ενημερώνουμε τους πολίτες της Σπάρτης ότι ο Δήμος Σπάρτης και «βλέπει» και «ακούει» έγκαιρα , γι΄αυτό είναι μεταξύ των πρώτων 117 Δήμων της Ελλάδας και 2.800 Ευρωπαϊκών στους οποίους ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει εγκριθεί η χορήγηση κουπονιού WiFi4EU ύψους 15.000,00 € μετά την επιτυχή αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στην σχετική πρόσκληση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην πρώτη φάση του έργου, το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου 2018 υπέβαλλαν αίτηση 13.000 δήμοι από όλη την Ευρώπη, διεκδικώντας το κουπόνι χρηματοδότησης των 15.000,00 ευρώ. 

 

Για όσους δεν γνωρίζουν, η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες κ.λ.π.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής χορηγούνται κουπόνια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των δήμων κατά την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi στα εν λόγω κέντρα δημόσιας ζωής, σε συνεργασία με εταιρείες εγκατάστασης WiFi.

Στη πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που άνοιξε στις 7/11/2018 ο Δήμος Σπάρτης υπέβαλλε αίτηση, η οποία εγκρίθηκε (τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 7/12/2018).

Για την υποστήριξη στην όλη διαδικασία, ο Δήμος Σπάρτης, είναι μεταξύ των περισσότερων Δήμων της Πελοποννήσου, οι οποίοι έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την ΠΕΔ Πελοποννήσου και την ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.

Στις 15/03/2019 μετά από σχετική πρόσκληση, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου και τώρα είμαστε στη φάση αναμονής του προσχεδίου της σύμβασης καθώς και της φόρμας για την καταγραφή των σημείων που επιθυμούμε  να καλυφθούν με wifi.

Σημειώνουμε δε, ότι υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στη Σπάρτη δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi) στα πιο κάτω σημεία : Κεντρική Πλατεία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Ελιάς και Λαδιού, Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης και Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο.

Τέλος ενημερώνουμε ότι η 2η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το WiFi4EU αφορά τους Δήμους που δεν έχουν πάρει ήδη κουπόνι από την 1η πρόσκληση!


  

Από το Γραφείο Δημάρχου

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018