δημος
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 14:52

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία   με τίτλο «  Υποστήριξη για τη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018 και την εφαρμογή διπλογραφικού για το έτος 2019 »,  συνολικού ποσού  18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 5/4/2019   μελέτη  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 577/22-5-2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι την   3/6/2019  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ( Μαγούλα)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων 

 

Στο φάκελλο προσφοράς θα περιλαμβάνεται:

 1. Άδεια λογιστή -φοροτέχνη Α΄ τάξεως
 2. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Λογιστικής  ή Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 3. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο πλαισιώνεται από ομάδα , ως βοηθοί αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν την άδεια λογιστή –φοροτέχνη Α΄ τάξεως  ή Β΄ τάξεως.  Επιπλέον όλα τα μέλη  της ομάδας του αναδόχου  να  καταθέσουν το  πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Λογιστικής  ή Τμήματος Λογιστικής  και χρηματοοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 4. Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται τα κυριότερα έργα τουλάχιστον τριών ετών, με μνεία για κάθε παράδοση, του παραλήπτη της ημερομηνίας  παράδοσης κα του ποσού. Οι παραδόσεις  αποδεικνύονται  με την προσκόμιση πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (αντίγραφα Ισολογισμών ελεγμένων από ορκωτούς λογιστές ,  αντίγραφα συμβάσεων,  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κλπ)
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει επαρκή και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διασφάλιση ότι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα συμμορφώνεται πάντα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται του όρους της παρούσας μελέτης.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω  δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  

Συν/να

-Η από 5/4/2019 μελέτη

-Έντυπο προσφοράς

-Πρόκληση

 

           Ο Δήμαρχος

 

     Βαλιώτης Ευάγγελος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης χώρων για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

566 χρόνια μετά από την Άλωση της Πόλης, ο Δήμος Σπάρτης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και ο Αθλητικός Οργανισμός διοργανώνουν ποικίλες εκδηλώσεις, από τις 29 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2019, για να τιμήσουν τη θυσία του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για άλλη μία χρόνια, υπό την αιγίδα της Α. Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου, ο οποίος θα παραστεί  την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στην Τοπική Κοινότητα Μυστρά, στον Αρχαιολογικό χώρο, όπου θα τελεσθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβάσιας και Σπάρτης κκ Ευστάθιου, τρισάγιο στον Ανδριάντα του πεσόντος Αυτοκράτορα και των συν αυτώ πεσόντων και κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε και να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της επετείου της Άλωσης της Πόλης, το 1453.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το εξής:

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

 

Τοπική Κοινότητα Μυστρά – Αρχαιολογικός Χώρος

Μητροπολιτικός Ιερός Ναός «Αγίου Δημητρίου»

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου

Ώρα 09.45΄: Πέρας προσέλευσης επισήμων

Ώρα 10.00΄: Άφιξη της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλoπούλου

Ώρα 10.30΄: Μνημόσυνο

Ώρα 10.40΄: Ομιλία από τον κ. Παναγιώτη Ν. Ξηντάρα -Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα «Ο θρήνος της άλωσης της Πόλης και του Βυζαντινού Μυστρά τα αντιφεγγίσματα»

Ώρα 11.30΄: Τρισάγιο στον Ανδριάντα του πεσόντος Αυτοκράτορα και των συν αυτώ πεσόντων

Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτης

Ώρα  21:00’: Μουσικοαφηγηματική παράσταση « 54 ΗΜΕΡΕΣ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ»

Μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην άλωση της Πόλης και στη θυσία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και με κεντρικό της θέμα τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των 54 ημερών που διήρκεσε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, όπως αυτά μας έχουν παραδοθεί από τους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων και όπως έχουν επιβιώσει έως τις μέρες μας μέσω των σχετικών παραδοσιακών τραγουδιών από διάφορα μέρη του ελληνισμού.

Δύο αφηγητές θα αναγνώσουν περικοπές των προαναφερθέντων χρονικών, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με βυζαντινούς ύμνους και με παραδοσιακά τραγούδια, που αναφέρονται στις στιγμές που περιγράφονται από τους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων.

 

Διοργανωτές:

 • Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης
 • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
 • Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης
 • Φιλότεχνος Όμιλος Φάριδος (Τμήμα Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης)

 

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

 

Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών

 1ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Καστορείου (Σκοπευτήριο Γεωργίας Γερουλάκου)

Ώρα 9.00΄- 20.00΄:  Σκοπευτικοί Αγώνες αεροβόλων όπλων Α΄ κατηγορίας

 

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

 

Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών

 1ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Καστορείου (Σκοπευτήριο Γεωργίας Γερουλάκου)

Ώρα 09.00΄- 14.00΄ :  Σκοπευτικοί Αγώνες αεροβόλων όπλων Α΄ κατηγορίας

Ώρα 14.15΄: Απονομή Επάθλων Σκοπευτικών  Αγώνων

 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

 

Τοπική Κοινότητα Μυστρά

Ώρα 18.00΄: 12Ος  Παλαιολόγειος Δρόμος  (Ημιμαραθώνιος)

                          Αφετηρία-Τερματισμός-Απονομή Επάθλων στον

                          Ανδριάντα Κων/νου Παλαιολόγου            

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του και της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ο Δήμος Σπάρτης και το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, διένειμαν την Πέμπτη και την Παρασκευή, 16 και 17 Μαΐου 2019 αντίστοιχα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, προϊόντα σίτισης σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Ειδικότερα, σε 297 ωφελούμενες οικογένειες διατέθηκαν:

 • Ρύζι (500 γρ.): 455 τεμάχια
 • Χυμός Νέκταρ (1 λίτρο): 150 τεμάχια
 • Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι (1 λίτρο) : 150 τεμάχια
 • Γάλα εβαπορέ (410 ml): 411 τεμάχια
 • Ελαιόλαδο (1 λίτρο):008 τεμάχια
 • Ζυμαρικά (500 γρ.) :806 τεμάχια
 • Τοματοπολτός(410 γρ.):245 τεμάχια
 • Φακές ψιλές(500 γρ.): 297 τεμάχια
 • Φασόλια(500 γρ.) :858 τεμάχια
 • Κοτόπουλο Νωπό Ολόκληρο(1,5 κιλό) : 923 τεμάχια
 • Σαμπουάν (400 ml) : 594 τεμάχια
 • Βρεφικές πάνες 7-18Κ – Συσκευασία 50 τεμ. : 22 τεμάχια
 • Μωρομάντηλα (60 τεμ) : 96 τεμάχια
 • Οδοντόβουρτσα : 210 τεμάχια
 • Σκόνη πλυντηρίου (24 μεζούρες) : 692 τεμάχια
 • Υγρό γενικής χρήσης : 594 τεμάχια
 • Υγρό πιάτων (400 ml) : 594 τεμάχια

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων, ενώ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής. Σημειώνεται, ότι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., οι οποίοι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει, ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους). H επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πρόκειται για μια συντονισμένη ενέργεια του Δήμου Σπάρτης, η οποία προστίθεται στον κρίκο μιας μακράς «αλυσίδας» προσφοράς, άξονας της οποίας είναι το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. Η δημοτική αρχή με σεβασμό στις ανάγκες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση, καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για την άμεση ανακούφισή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

Στο επίκεντρο τίθεται ο ρόλος που καταλαμβάνουν τα Μουσεία στη σύγχρονη κοινωνία. Εκτός, λοιπόν, από την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημαίνουσα είναι και η επικοινωνιακή λειτουργία τους και η αμφίδρομη σχέση που «καλλιεργούν» με τον επισκέπτη. Εξελίσσονται σε κομβικά σημεία επικοινωνίας λαών και πολιτισμών, δημιουργώντας δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Αναζητούν νέους προσανατολισμούς για να εμπνεύσουν το σύγχρονο άνθρωπο και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του. Δρώντας, πλέον, και σε ψηφιακό επίπεδο, υλοποιούν πολύπλευρες δράσεις, ώστε ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να βρουν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην κληρονομιά και την καινοτομία.

Για το 2019, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επέλεξε το θέμα «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης», ενώ το ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενο ίδρυμα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), ένα υπόδειγμα Δικτύου Μουσείων, που ισορροπεί άρτια ανάμεσα στα στοιχεία της κληρονομιάς και καινοτομίας. Το ΠΙΟΠ υποστηρίζει τη διάσωση και  ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, εστιάζοντας στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία και στην προώθηση της σύνδεσης του πολιτισμού με το περιβάλλον. Μάλιστα, οι δημότες της Σπάρτης είναι υπερήφανοι και τυχεροί που το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού συγκαταλέγεται στα εννιά Μουσεία του Δικτύου. Ταυτόχρονα, δεν παύουν να διεκδικούν την ανέγερση ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα συμβάλλει στην ανάδειξη  της σπουδαίας ιστορίας του τόπου μας.

Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι στο ζήτημα της προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών. Ας έλθουμε εγγύτερα στην ιστορία και τον πολιτισμό μας με τρόπο συμμετοχικό και βιωματικό. Ας μην ξεχνάμε πως το πολιτιστικό απόθεμα είναι ένα κοινό αγαθό, «περιουσία» όλων των πολιτών του κόσμου, το οποίο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε με σεβασμό.

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 15:04

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 21η Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 14:59

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 17η Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης