δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (περ.δ αρθρ.3 και αρθρ.29 του Ν.3669/2008) επί των τιμών της αρίθμ. 88/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΔΕ ΚΑΡΥΩΝ 2016», συνολικού προϋπολογισμού 23.230,18 €.

Διακήρυξη

Έκθεση-Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων για την ΔΕ Μυστρά, προϋπολογισμού 12.500,00€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Προσφοράς 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων  για την  ΔΕ Οινούντος ,  προϋπολογισμού 12.500,00€, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Προσφοράς

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος