δημος

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  για τη προμήθεια ειδών της ομάδας 3 «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  CPV 39300000-5» της  γενικότερης προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια φαρμακευτικού- κτηνιατρικού υλικού / Ζωοτροφών/ Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Πρόσκληση

Μελέτη

Διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια θραυστού υλικού(3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά 2017», προϋπολογισμού 7.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόκληση

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018 » προϋπολογισμού €  83.139,52  (με Φ.Π.Α.),

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Απολύμανση χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών  της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10/2017 Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Ασφαλιστική κάλυψη της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 1140,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

11/2017 Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά μιας ή περισσοτέρων εκτάσεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 6/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 27.000,00 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η  του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης 

Διακήρυξη

Τ.Ε.Υ.Δ.

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αριθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ 62 /2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ».  ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:  62/2017 συνολικού προϋπολογισμού 12.007,79 €.

Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22 η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τ.Ε.Υ.Δ.

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

Εργοταξιακή μελέτη

ΣΑΥ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς