δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16)με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 037/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία και Τεχνικά Έργα ΔΕ Οινούντος 2017» προϋπολογισμού 66.591,94 €.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 038/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2016» προϋπολογισμού 5.000,00 €.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε   προσφορά για τα ανωτέρω είδη  τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι τις 26/05/2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00μμ, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) – Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας / 2ο Χλμ ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου/ Τ.Κ. 23100 Σπάρτη.

Πρόσκληση

Τεχνικές Προδαγραφές

Έντυπο προσφοράς

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης ακινήτου για να στεγαστεί  το 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης.

Περίληψη διακήρυξης

 

Ο Δήμος  Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων έτους 2017, με τη διαδικασία ανάδειξης Προμηθευτών-Χορηγητών, και  της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18) και της ερμηνευτικής εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.. 3/1543/26-03-2013. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Πρόσκληση

Μελέτη

Έγκριση Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων:(Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης, Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας, Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης), για τα έτη 2017 και 2018, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.   Συγκεκριμένα κριτήριο ανάθεσης   όσον αφορά τα καύσιμα θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τις εκατό, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησής του ανά μονάδα μέτρησης , κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται  από το παρατηρητήριο τιμών  υγρών καυσίμων , ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Τμήμα Εμπορίου Ν. Λακωνίας ) και όσον αφορά τα λιπαντικά  θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού 985.245,82 € με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Έντυπα προσφορών

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας (ΕΕΠ)

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 » προϋπολογισμού 223.478,79  (με Φ.Π.Α.),

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου νηπιαγωγείου στη Σπάρτη, προϋπολογισμού 19.992,30 (με Φ.Π.Α 24%).

Διακήρυξη

Φάκελος έργου - Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για το έτος 2017, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   11 η Mαϊου  2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ του Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 74.396,59 €.

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Έκθεση

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ