δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Θεραπνών», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί:α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

 

Διοικητήριο: 15-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τετάρτη « 20- 05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

 

Σπάρτη  15 /  05  /  2015

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τετάρτη « 20- 05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου .

 

Σπάρτη  15 /  05  /  2015

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΙΔΟΣ,ΜΥΣΤΡΑ,ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Καλαβρυτινό Ανδρέα.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Διοικητήριο: 12-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00€ με Φ.Π.Α.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Σπάρτης,  η εν λόγω εργασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  αυτού για το έτος 2015 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20-6277.001 και αφορά την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών  (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) του Δήμου Σπάρτης και την μεταφορά αυτών στο πλησιέστερο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες , επί τις %  επί της δαπάνης πριν Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης  και ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι 12 μήνες  από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Διαβάστε εδώ την Αναλυτική Διακήρυξη

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο προφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τα αναφερομένα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013), ως εξής:

§    Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/5/2015 και ώρα 00:01 π.μ.
§    Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1/6/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τη Δευτέρα 8/6/2015 και ώρα 08:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης του προμηθευόμενου είδους προς χρήση θα γίνει εντός διαστήματος εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.358,00 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.sparti.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63200. Φαξ επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Βαρζακάκος Κωνσταντίνος.


Σπάρτη 6 Μαΐου 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ καα
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

 

Διαβάστε εδώ την αναλυτική Διακήρυξη

Διαβάστε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων Δήμου Σπάρτης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 68.500,00 Ευρώ (περιλ/νου ΦΠΑ23%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού στην Σπάρτη,οδός Δωριέων 11,ημέρα Τρίτη στις 12/5/2015 και ώρα  10.00π.μ με 10.30π.μ οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων είναι η Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) ήτοι 1.145,00 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος Υπάλληλος  κ.  Σπυρόπουλος  Ευστράτιος  τηλ. 2731029082

 

Σπάρτη    6 /5/2015

Ο Πρόεδρος

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων Δήμου Σπάρτης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 68.500,00 Ευρώ (περιλ/νου ΦΠΑ23%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού στην Σπάρτη,οδός Δωριέων 11,ημέρα Τρίτη στις 12/5/2015 και ώρα  10.00π.μ με 10.30π.μ οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων είναι η Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) ήτοι 1.145,00 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος Υπάλληλος  κ.  Σπυρόπουλος  Ευστράτιος  τηλ. 2731029082

 

Σπάρτη    6 /5/2015

Ο Πρόεδρος

ΣΑΒΒΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ