Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη διπλών οικογενειακών μερίδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Ανακοινώνει ότι :
Μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» παρατηρήθηκε το φαινόμενο ύπαρξης διπλών οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια του Δήμου μας.
Για το λόγο αυτό καλούμε τους δημότες μας όπως το αργότερο μέχρι 10-5-2013  ελέγξουν την εγγραφή τους στα δημοτολόγια του Δήμου μας και σε περίπτωση διπλοεγγραφής δηλώσουν υπεύθυνα στο αρμόδιο γραφείο  (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ –  ΤΗΛΕΦΩΝΑ 27313 – 61237, 27313 – 61238 και 27313 – 61248) την οικογενειακή μερίδα που θα παραμείνει ενεργή.
Μετά την προαναφερόμενη προθεσμία η υπηρεσία μας θα προβεί αυτεπάγγελτα στη συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση