δημος

Ο Δήμος Σπάρτης αποτίει τον πρέποντα φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος των Αγίων Αναργύρων του 1944.

Με εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στους Αγίους Αναργύρους, την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019, «υπενθυμίζει» τη θλιβερή επέτειο.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων:

 

7:30 Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων

9:50 Πέρας προσέλευσης επισήμων

10:00 Τέλεση Μνημοσύνου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων

10:30 Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο πεσόντων

10:40 Κεντρική Ομιλία

11:50 Προσκλητήριο νεκρών

12:00 Καταθέσεις στεφάνων

12:10 Τήρηση ενός λεπτού σιγή

         Εθνικός Ύμνος

12:30 Δεξίωση

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο  « Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019-2020 », (συνολικού ποσού 45.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ.8/2019  μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.  Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 01/07/2019 , ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 12:30 π.μ.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο  « Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α΄ και Β΄Κοιμητήρια Σπάρτης κ.α », (συνολικού ποσού 35.588,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. Ε6/4/2019  μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Απόφαση Οικονομικής επιτροπής

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία «Ασφάλιση Οχημάτων-Μηχανημάτων Δήμου Σπάρτης».

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 28 Ιουνίου 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

Σπάρτη 12-6-2019

Αριθ.πρωτ:11814

                                   

                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απευθείας εκμίσθωση του  ισογείου καταστήματος Τ.Κ. Πλατάνας

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Ν.3463/06(ΔΚΚ)

γ) το Ν. 3852/2010

δ)Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014

δ)Την 454/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σπάρτης

ε) την αριθ. 169/17-4-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης  περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης του ισογείου  καταστήματος Τ.Κ. Πλατάνας.

Προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την με   απευθείας ανάθεση εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος ΤΚ Πλατάνας  Δημοτικής αγοράς Σπάρτης εμβαδού 53,56μ2 με περίοδο μίσθωσης (8) έτη.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με υποβολή αίτησης στο Δήμο Σπάρτης  μέχρι την  28/6/2019.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 87,48€.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους, ο οποίος θα συνυπογράψει και την σύμβαση.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν

 1. Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό, από αυτόν που εκδηλώνει ενδιαφέρον , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο [1/10] του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενο για ένα έτος, ήτοι 104,98€ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ύψους δέκα της εκατό 10%  επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε
 2. Δημοτική ενημερότητα για οφειλές προς τον Δήμο.
 3. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα για οφειλές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης.

Τα δικ/κα 2,3 & 4 θα πρέπει να καταθέσει και ο εγγυητής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08.00 έως 14.00, από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, διεύθυνση Μαγούλα στο τηλέφωνο 2731361102.

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 15:12

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 14:56

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 18η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων για κάλυψη των αναγκών του (τουριστικές εκθέσεις, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, φιλοξενία δημοσιογράφων κ.α.).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ. Α502/22-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3.

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους έως την  28 η ΙΟΥΝΙΟΥ , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά και : 

 1. Υπεύθυνη δήλωση, (υπάρχει συνημμένη).
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ιδιοκτήτη και για τους εργαζόμενους που τυχόν απασχολεί.
 4. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
 5. Βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Τουρισμού του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ,  κος Μητράκος Χρήστος  27310-28166 (ΕΣΩΤ. 107) και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

                                                                                          

                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

 

 

 

Additional Info

 • date Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Σελίδα 1 από 143