Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2016 11:07

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ »

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των τιμών της αριθμ. 115/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου  « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ »,  συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€.