Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2016 12:01

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάρτης»

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση  των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάρτης», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ. Αναλυτικότερα:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Τεχνικές προδιαγραφές

Συγγραφή υποχρεώσεων

Πίνακας οχημάτων

Προϋπολογισμός

Έντυπο οικονομικής προσφοράς