Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2016 11:34

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2016»,

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2016», με προϋπολογισμό 141.838,00 € (με Φ.Π.Α & αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  με προϋπολογισμό 114.384,04€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση

 

Παροχή διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης του έργου (αναρτήθηκε 30/11/2016)