Παρασκευή, 02 Δεκέμβριος 2016 11:37

Πρόσκληση για υποβολές προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την «προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους»

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους», προϋπολογισμού 5.000,00 € με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016).
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Σπάρτης απεύθυνε τη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προς όλα τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (του Π.Δ. 159/13, ΦΕΚ 251 Α’ 2013) τα οποία έχουν έδρα εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης.