Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 12:08

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάρτης»

O Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση  των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάρτης», προϋπολογισμού 30.040,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Έντυπο προσφοράς

Πίνακας οχημάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός