Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2016 07:59

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Ανακαίνιση τουαλετών Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Καρυών»

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (περ.δ αρθρ.3 και αρθρ.29 του Ν.3669/2008) επί των τιμών της αριθμ 2016 / 126 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Ανακαίνιση τουαλετών Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Καρυών», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 €.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία Οικοδομικά επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητική για έργα Οικοδομικά ανάλογης δυναμικότητας.