Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2016 07:11

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: Οδοποιία και Τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας 2016

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αριθμ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των τιμών της αριθμ.  122 /2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2016»,  συνολικού προϋπολογισμού 31.125,37€.

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση