Κλείσιμο των σχολείων του Δήμου Σπάρτης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο Δήμο Σπάρτης, λόγω χιονόπτωσης και παγετού και την ανάγκη κλεισίματος  των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στις Τοπικές Κοινότητες Καρυών, Λογκανίκου και Καστορείου για προστασία των μαθητών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1) Το κλείσιμο των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τοπικές Κοινότητες  Καρυών, Λογκανίκου  και  Καστορείου  του Δήμου Σπάρτης, για την 11η του μηνός Ιανουαρίου 2017.

2) Την επανεκτίμηση της κατάστασης για τις επόμενες ημέρες και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

3) Με υπευθυνότητα των διευθυντών να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων των εν λόγω σχολείων.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Λακωνίας και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ