Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2017 07:12

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 134/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 65.200,00€

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63360 & 27313-63200 Φαξ επικοινωνίας 27313-63371.

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι  ο Σταυρόπουλος Ευρυσθένης.

 

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο προσφοράς

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ