Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 06:49

Πρόσκληση για υποβολές προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ««Συλλογή Νερατζιών»»

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή Νερατζιών», προϋπολογισμού 2.999,99 € με το ΦΠΑ (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016).

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Σπάρτης απευθύνει τη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προς τους ενδιαφερόμενους που έχουν έδρα στο Δήμο Σπάρτης.