Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2017 11:11

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων για το Δήμο Σπάρτης έτους 2017

Ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να προμηθευτεί μελάνια, τόνερ και συναφή αναλώσιμα για όλους τους εκτυπωτές/φωτοαντιγραφικά και φαξ των υπηρεσιών του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 24.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων ειδών).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς