Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2017 08:26

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αρθ. 117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 126/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΏΝ», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€.

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Γενική Συγγραφή

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)