Ανακοίνωση - Κοπή κλαδιών δέντρων, θάμνων κλπ

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών δέντρων, θάμνων κλπ που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 7 της αρ. 1/2008 Αγορανομικής Διάταξης(ΦΕΚ 1691/Β/22-08-2008)

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δύναται να προβεί σε κοπή κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα σε πεζούς και οχήματα (πυροσβεστικά κ.α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 Π.Κ. και του άρθρου 1008 του Α.Κ. χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παραγ 5 του Κανονισμού Καθαριότητας.

Επίσης ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, για την υποχρέωσή τους για αποψίλωση και καθαρισμό των ακινήτων αυτών και λήψη μέτρων για αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις (Σχετ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα εφαρμοστούν  διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου που εγκρίθηκε με την 71/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΕΨΩ1Ν-Τ2Ξ).

Aπό το Δήμο Σπάρτης