Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2017 08:26

Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση του άρθρου 3 της Τεχνικής Έκθεσης και όσων ορίζονται, στην από 27-8-2015 Σύμβαση Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, μεταξύ της ΕΕΑΑ ΑΕ και του Δήμου Σπάρτης – Άρθρο Δ). για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” όπως περιγράφεται στην από 1/2017 τεχνική μελέτη προϋπολογισμού 30.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.24.%).

Προκήρυξη

Διακήρυξη