Τρίτη, 25 Απρίλιος 2017 12:18

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ»

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αριθμ. 117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 008/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00€.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, (2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12.00 π.μ.

 

Διακήρυξη

Μελέτη

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ