Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2017 12:20

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: Βελτίωση Δρόμου από Άρνα προς Αγ.Νικόλαο

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αριθ. 117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 34/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΡΝΑ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ», συνολικού προϋπολογισμού 33.911,00€.

Διακήρυξη

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός έργου

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ