Πέμπτη, 11 Μάιος 2017 08:01

Προκήρυξη ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων:(Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης, Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας, Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης), για τα έτη 2017 και 2018, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.   Συγκεκριμένα κριτήριο ανάθεσης   όσον αφορά τα καύσιμα θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τις εκατό, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησής του ανά μονάδα μέτρησης , κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται  από το παρατηρητήριο τιμών  υγρών καυσίμων , ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Τμήμα Εμπορίου Ν. Λακωνίας ) και όσον αφορά τα λιπαντικά  θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού 985.245,82 € με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Έντυπα προσφορών

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας (ΕΕΠ)