Παρασκευή, 19 Μάιος 2017 08:03

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ο Δήμος  Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων έτους 2017, με τη διαδικασία ανάδειξης Προμηθευτών-Χορηγητών, και  της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18) και της ερμηνευτικής εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.. 3/1543/26-03-2013. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Πρόσκληση

Μελέτη

Έγκριση Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς