Τρίτη, 23 Μάιος 2017 11:57

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Αθανασίου ΤΔ Γεωργιτσίου

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρθ. 117 του Ν.4412/16)με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 056/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΔ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 74.370,00 €.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

Σ.Α.Υ

Φ.Α.Υ.

Α1 Ανατολική όψη και λεπτομέρεια κιγκλιδώματος

Α2 Τομή ΑΑ

Α3 Τομή ΒΒ

Α4 Κάτοψη δαπέδων

Σ1 Ξυλότυπος θεμελίωσης και λεπτομέρειες

Σ2 Ξυλότυπος ισογείου και λεπτομέρειες

Σ3 Ξυλότυπος οροφής ισογείου και λεπτομέρειες

Σ4 Ξυλότυπος δαπέδων