Τετάρτη, 24 Μάιος 2017 08:53

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας προτίθεται να διοργανώσει  εκδρομή από τις 9/6/2017 έως 16/6/2017 και 16/6/2017 έως 23/6/2017 για τα  μέλη του ΚΑΠΗ στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η εκδρομή  θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  Μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 9/6/2017 έως 16/6/2017 και μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 16/6/2017 έως 23/6/2017

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι και την Τετάρτη  31 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Ο φάκελος θα περιέχει :

1.Την οικονομική προσφορά.

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Ο Πρόεδρος

 

Θεμιστοκλής Πατσιλίβας