Παρασκευή, 26 Μάιος 2017 06:36

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρων»

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρων», προϋπολογισμού 26.419,50 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς