Τρίτη, 27 Ιούνιος 2017 09:01

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 39.990,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης (κεντρική πλατεία Σπάρτης), την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα, με καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών την 12η μεσημβρινή.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση

Τ.Ε.Υ.Δ.

Έντυπο προσφοράς