Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέα άδρευσης στην ΤΚ Πλατάνας