Πέμπτη, 06 Ιούλιος 2017 12:51

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017 – 2018»

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017 - 2018», προϋπολογισμού 35.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β - ΤΕΥΔ