Παρασκευή, 07 Ιούλιος 2017 11:13

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου (άρθρο 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 61/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (2η Εργολαβία)», συνολικού προϋπολογισμού 16.961,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19-07-2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. ΤΕΥΔ

4. Τεχνική έκθεση

5. Προϋπολογισμός

6. Τιμολόγιο

7. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

8. Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

9. ΣΑΥ

10. ΦΑΥ

11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς