Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2017 12:06

Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια φαρμακευτικού-κτηνιατρικού υλικού/Ζωοτροφών/Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου/αναδόχων, για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια φαρμακευτικού-κτηνιατρικού υλικού/Ζωοτροφών/Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού  € 29.284,86  συμεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς