Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2017 08:15

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία: Εργασίες διαχείρισης οργανωμένων περιοχών Πρασίνου

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες διαχείρισης οργανωμένων περιοχών Πρασίνου», προϋπολογισμού 37.998,58 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς