Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί  ότι με την έναρξη   ισχύος του Ν. 4483/2017   (ΦΕΚ A 107 - 31.07.2017) γίνεται εφικτή  πλέον η ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2017.

Με την παρούσα ρύθμιση δύναται να ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών οι οποίες και μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, είτε με δόσεις από τον αριθμό των οποίων εξαρτάται και το ποσοστό έκπτωσης.

Κάθε μηνιαία δόση  πλην της τελευταίας δε μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ, ενώ ο μέγιστος αριθμός δόσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης και στο τηλέφωνο

2731361105 (κ. Ιωάννης Βαρελλάς )

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ