Τρίτη, 29 Αύγουστος 2017 09:25

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018 » προϋπολογισμού €  83.139,52  (με Φ.Π.Α.),

Αναλυτικότερα: