Δευτέρα, 04 Σεπτέμβριος 2017 05:43

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  για τη προμήθεια ειδών της ομάδας 3 « Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  CPV 39300000-5 » της  γενικότερης προμήθειας με τίτλο  « Προμήθεια φαρμακευτικού- κτηνιατρικού υλικού / Ζωοτροφών/ Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Πρόσκληση

Μελέτη

Διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

back to top