Πέμπτη, 05 Οκτώβριος 2017 11:36

Πρόσκληση για την προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Με την αριθ. 333/2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΥ5ΔΩ1Ν-ΧΔΨ), κηρύχτηκε άγονη  η διαδικασία με διαπραγμάτευση,  σύναψης δημόσιας σύμβασης  του τμήματος του διαγωνισμού για την ομάδα 3 « Προμήθεια  εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση  των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» που περιλαμβάνεται στα πλαίσια  εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού/Ζωοτροφών /Εργαλείων και λοιπών υλικών  για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς». που προκηρύχτηκε με την αριθ. 19600/21-7-2017  Διακήρυξη Δημάρχου.

Με την αριθ.  413/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  ΩΡΓΠΩ1Ν-ΒΕΒ), εγκρίθηκε η επανάληψη  της διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ΄εφαρμογή των άρθρων  32 και 106 του Ν. 4412/2016, για την ομάδα 3  προμηθευομένων ειδών  Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται σε  2.491,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο προσφοράς