Πέμπτη, 05 Οκτώβριος 2017 12:06

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση δημοτικού χώρου έναντι νεκροταφείου Τ.Κ. Βασσαρά

Σύμφωνα με την 351/17-10-2017 ΑΟΕ ο Συνοπτικός Διαγωνισμός της 18-10-17 για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΒΑΣΑΡΑ» ακυρώνεται και θα επαναληφθεί την 1-11-2017.

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθρ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθ. 058/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου έναντι νεκροταφείου Τ.Κ. Βασαρά.», συνολικού προϋπολογισμού 22.610,70€.


Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-10-2017, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Πρόταση Ανάπλασης

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΤΕΥΔ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς