Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017 11:47

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο "Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις", προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα Ι- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα ΙΙ - ΤΕΥΔ