Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2017 13:28

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης», προϋπολογισμού 1.209.677,42 € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45233120-6.

Σύνδεσμος με πιο πάνω συνημμένα καθώς και τα σχετικά σχέδια Ε Δ Ω