Τετάρτη, 08 Νοέμβριος 2017 12:33

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο « Καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων Δήμου Σπάρτης»

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου (άρθρο 117  Ν. 4412/2016)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το εναιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθ. 111/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο « Καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων Δήμου Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 56.000, 00 ευρώ.