Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2017 07:00

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτογραφιών /Διαφημιστικών βίντεο/ Χάρτινων τσαντών/ Τουριστικού Εντύπου»

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας « Φωτογραφιών /Διαφημιστικών βίντεο/ Χάρτινων τσαντών/ Τουριστικού Εντύπου»,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 1/2017 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα  Πέμπτη  στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:30 π.μ.